Βιβλιογραφία για τη διαδικτυακή δημοσιογραφία

Πάνω από 15 χρόνια μετά την ανάδυση των πρώτων ψηγμάτων διαδικτυακής δημοσιογραφίας, η έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες πάνω στο θέμα έχει πλέον συστήσει ένα αξιόλογο κόρπους.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο τους στο επιστημονικό περιοδικό Journalism (Οκτώβριος 2009), η Eugenia Mitchelstein και ο Pablo J. Boczkowski από το Northwestern University των ΗΠΑ επιχείρησαν να συνθέσουν τα αποτελέσματα της αγγλόφωνης έρευνας γύρω από τα διακυβεύματα της διαδικτυακής δημοσιογραφίας.

Σύμφωνα με το άρθρο, η έρευνα πάνω στο ζήτημα επικεντρώνεται σε πέντε βασικές θεματικές:

1. Το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η διαδικυακή δημοσιογραφία (business models).

2. Τη δυναμική της καινοτομίας στο χώρο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.

3. Τους τρόπους και μεθόδους παραγωγής της πληροφορίας στο διαδικτυακό περιβάλλον.

4. Τις αλλαγές στο επαγγελματικό γίγνεσθαι των δημοσιογράφων.

5. Τη διάδραση της επαγγελματικής δημοσιογραφίας με την ερασιτεχνική παραγωγή περιεχομένου (user generated content).

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του άρθρου κατ’εμέ είναι η βιβλιογραφία. Πράγματι οι δύο ερευνητές έκαναν μια αξιόλογη προσπάθεια αναζήτησης και καταγραφής των σημαντικότερων επιστημονικών άρθρων και βιβλίων πάνω στο θέμα από το 2000 κι έπειτα.

Βέβαια περιορίζονται στο αγγλόφωνο κομμάτι που είναι όμως και το πλουσιότερο. Ακολουθεί αυτούσια η βιβλιογραφία όπως είναι στο άρθρο. Όσοι θέλετε και το κείμενο αλλά δεν έχετε πρόσβαση στη βάση του Sage στείλτε ένα μέηλ στο nikos (AT) smyrnaios.net

Αγγλόφωνη βιβλιογραφία για την διαδικτυακή δημοσιογραφία

Ahlers, D. (2006) ‘News Consumption and the New Electronic Media’, Harvard International Journal of Press-Politics 11(1): 29–52.
Allan, S. (2006) Online News. Maidenhead: Open University Press.
Al-Saggaf, Y. (2006) ‘The Online Public Sphere in the Arab World: The War in Iraq on the Al Arabiya Website’, Journal of Computer-Mediated Communication 12(1): 311–34.
AlShehri, F. and B. Gunter (2002) ‘The Market for Electronic Newspapers in the Arab
World’, Aslib Proceedings 54(1): 56–70.
Benkler, Y. (2006) The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven, CT: Yale University Press.
Bentley, C., B. Hamman, J. Littau, H. Meyer, B. Watson and B. Welsh (2007) ‘Citizen
Journalism: A Case Study’, in M. Tremayne (ed.) Blogging, Citizenship and the
Future of Media, pp. 239–59. New York: Routledge.
Boczkowski, P. J. (2002) ‘The Development and Use of Online Newspapers: What
Research Tells Us and What We Might Want to Know’, in L. A. Lievrouw and
S. Livingstone (eds) Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of
ICTs, pp. 270–86. London: SAGE.
Boczkowski, P. J. (2004a) Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers.
Cambridge: MIT Press.
Boczkowski, P. J. (2004b) ‘The Mutual Shaping of Technology and Society in Videotex
Newspapers: Beyond the Diffusion and Social Shaping Perspectives’, Information
Society 20(4): 255–267.
Boczkowski, P. J. (2004c) ‘The Processes of Adopting Multimedia and Interactivity in
Three Online Newsrooms’, Journal of Communication 54(2): 197–213.
Boczkowski, P. J. (in press) ‘Newspaper Culture and Technical Innovation: American
Newspapers Approach their Digital Future, 1980–2005’, in W. R. Neumann (ed.)
Media, Technology and Society: The Challenges of Digital Convergence. Ann Arbor:
University of Michigan Press.
Boczkowski, P. J. (2009) ‘Rethinking Hard and Soft News Production: From Common
Ground to Divergent Paths’, Journal of Communication 59(1): 98–116.
Boczkowski, P. J. and M. de Santos (2007) ‘When More Media Equals Less News: Patterns of Content Homogenization in Argentina’s Leading Print and Online Newspapers’, Political Communication 24(2): 167–80.
Boczkowski, P. J. and J. A. Ferris (2005) ‘Multiple Media, Convergent Processes, and
Divergent Products: Organizational Innovation in Digital Media Production at
a European Firm’, Annals of the American Academy of Political and Social Science
597(1): 32–47.
Bolaño, C., G. Mastrini and F. Sierra (2004) ‘Global Changes in the Economic System
and in Communications: A Latin American Perspective for the Political Economy
of Communications’, Javnost-The Public 11(3): 47–58.
Bruns, A. (2008) ‘The Active Audience: Transforming Journalism from Gatekeeping to
Gatewatching’, in C. A. Paterson and D. Domingo (eds) Making Online News: The
Ethnography of New Media Production, pp. 171–84. New York: Peter Lang.
Bustamante, E. (2004) ‘Cultural Industries in the Digital Age: Some Provisional Con-
clusions’, Media, Culture & Society 26(6): 803–20.
Butsch, R. (2008) The Citizen Audience: Crowds, Publics and Individuals. New York:
Routledge.
Carlson, D. (2003) ‘The History of Online Journalism’, in K. Kawamoto (ed.) Digital
Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of Journalism, pp. 31–55.
Lanham, MD: Rowman and Littlefi eld.
Carlson, M. (2007) ‘Blogs and Journalistic Authority’, Journalism Studies 8(2): 264–79.
Cassidy, W. P. (2005) ‘Variations on a Theme: The Professional Role Conceptions of
Print and Online Newspaper Journalists’, Journalism and Mass Communication
Quarterly 82(2): 264–80.
Cassidy, W. P. (2007) ‘Online News Credibility: An Examination of the Perceptions of
Newspaper Journalists’, Journal of Computer-Mediated Communication 12(2).
Castells, M. (1996) The Rise of the Network Society. Blackwell: Oxford.
Cawley, A. (2008) ‘News Production in an Irish Online Newsroom: Practice, Process
and Culture’, in C. A. Paterson and D. Domingo (eds) Making Online News: The
Ethnography of New Media Production, pp. 45–60. New York: Peter Lang.
Chan, J. M., F. L. F. Lee and Z. D. Pan (2006) ‘Online News Meets Established Jour-
nalism: How China’s Journalists Evaluate the Credibility of News Websites’, New
Media and Society 8(6): 925–47.
Chan-Olmsted, S. M. and L. S. Ha (2003) ‘Internet Business Models for Broadcasters:
How Television Stations Perceive and Integrate the Internet’, Journal of Broad-
casting and Electronic Media 47(4): 597–617.
Chyi, H. I. (2005) ‘Willingness to Pay for Online News: An Empirical Study on the
Viability of the Subscription Model’, Journal of Media Economics 18(2): 131–42.
Chyi, H. I. and D. L. Lasorsa (2002) ‘An Explorative Study on the Market Relation
between Online and Print Newspapers’, Journal of Media Economics 15(2): 91–106.
Chyi, H. I. and G. Sylvie (2001) ‘The Medium is Global, the Content is not: The Role
of Geography in Online Newspaper Markets’, Journal of Media Economics 14(4):
231–48.
Clemons, E. K., B. Gu and K. R. Lang (2002) ‘Newly Vulnerable Markets in an Age of
Pure Information Products: An Analysis of Online Music and Online News’,
Journal of Management Information Systems 19(3): 17–41.
Cohen, E. L. (2002) ‘Online Journalism as Market-Driven Journalism’, Journal of
Broadcasting and Electronic Media 46(4): 532–48.
Conboy, M. and J. Steel (2008) ‘The Future of Newspapers’, Journalism Studies 9(5):
650–61.
Constantinescu, A. R. and J. C. Tedesco (2007) ‘Framing a Kidnapping’, Journalism Studies 8(3): 444–64.
Daniels, G. L. (2006) ‘The Role of Native American Print and Online Media in the “Era
of Big Stories”: A Comparative Case Study of Native American Outlets’ Coverage
of the Red Lake Shootings’, Journalism 7(3): 321–42.
De Sola Pool, I. (1983) Technologies of Freedom. Cambridge, MA: Belknap Press.
Del Aguila-Obra, A. R., A. Padilla-Melendez and C. Serarols-Tarres (2007) ‘Value
Creation and New Intermediaries on Internet. An Exploratory Analysis of the
Online News Industry and the Web Content Aggregators’, International Journal of
Information Management 27(3): 187–99.
Dennis, E. E. (2006) ‘Television’s Convergence Conundrum: Finding the Right Digital
Strategy’, Television Quarterly 37(1): 22–6.
Deuze, M. (2003) ‘The Web and its Journalisms: Considering the Consequences of
Different Types of Newsmedia Online’, New Media and Society 5(2): 203–30.
Deuze, M. (2004) ‘What is Multimedia Journalism?’, Journalism Studies 5(2): 139–52.
Deuze, M. (2006) ‘Participation, Remediation, Bricolage: Considering Principal
Components of a Digital Culture’, Information Society 22(2): 63–75.
Deuze, M. (2007) Media Work. Cambridge: Polity.
Deuze, M. (2008) ‘Toward a Sociology of Online News?’, in C. A. Paterson and
D. Domingo (eds) Making Online News: The Ethnography of New Media Production,
pp. 199–209. New York: Peter Lang.
Deuze, M. and C. Dimoudi (2002) ‘Online Journalists in the Netherlands: Towards a
Profi le of a New Profession’, Journalism 3(1): 85–100.
Deuze, M. and S. Paulussen (2002) ‘Research Note: Online Journalism in the Low
Countries – Basic, Occupational and Professional Characteristics of Online
Journalists in Flanders and the Netherlands’, European Journal of Communication
17(2): 237–45.
Deuze, M., A. Bruns and C. Neuberger (2007) ‘Preparing for an Age of Participatory
News’, Journalism Practice 1(3): 322–38.
Dimitrova, D. V., L. L. Kaid, A. P. Williams and K. D. Trammell (2005) ‘War on the Web. The Immediate News Framing of Gulf War II’, Harvard International Journal of
Press-Politics 10(1): 22–44.
Domingo, D. (2008a) ‘Interactivity in the Daily Routines of Online Newsrooms: Dealing
with an Uncomfortable Myth’, Journal of Computer-Mediated Communication
13(3): 680–704.
Domingo, D. (2008b) ‘Inventing Online Journalism: A Constructivist Approach to the
Development of Online News’, in C. A. Paterson and D. Domingo (eds) Making
Online News: The Ethnography of New Media Production, pp. 15–28. New York:
Peter Lang
Domingo, D., T. Quandt, A. Heinonen, S. Paulussen, J. B Singer and M. Vujnovic (2008)
‘Participatory Journalism Practices in the Media and Beyond: An International
Comparative Study of Initiatives in Online Newspapers’, Journalism Practice 2(3):
326–42.
Douglas, S. J. (1987) Inventing American Broadcasting, 1899–1922. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Dupagne, M. and B. Garrison (2006) ‘The Meaning and Infl uence of Convergence’,
Journalism Studies 7(2): 237–55.
Ekstrand, V. S. (2002) ‘Online News: User Agreements and Implications for Readers’,
Journalism and Mass Communication Quarterly 79(3): 602–18.
Esser, F. and B. Pfetsch (2004) Comparing Political Communication: Reorientations in a Changing World. Cambridge: Cambridge University Press.
Fishman, M. (1980) Manufacturing the News. Austin: University of Texas Press
García, E. P. (2008) ‘Print and Online Newsrooms in Argentinean Media: Autonomy
and Professional Identity’, in C. A. Paterson and D. Domingo (eds) Making Online
News: The Ethnography of New Media Production, pp. 61–75. New York: Peter Lang.
Garrison, B. (2001) ‘Diffusion of Online Information Technologies in Newspaper
Newsrooms’, Journalism 2(2): 221–39.
Garrison, B. (2005) ‘Online Newspapers’, in M. B. Salwen, B. Garrison and P. D. Driscoll (eds) Online News and the Public, pp. 3–46. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Gentzkow, M. (2007) ‘Valuing New Goods in a Model with Complementarity: Online
Newspapers’, American Economic Review 97(3): 713–44.
Ghareeb, E. (2000) ‘New Media and the Information Revolution in the Arab World:
An Assessment’, The Middle East Journal 54(3): 395.
Gilbert, C. G. (2005) ‘Unbundling the Structure of Inertia: Resource versus Routine
Rigidity’, Academy of Management Journal 48(5): 741–63.
Gillmor, D. (2004) We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People.
Sebastopol, CA: O’Reilly Media.
Greer, J. D. (2004) ‘Advertising on Traditional Media Sites: Can the Traditional
Business Model be Translated to the Web?’, Social Science Journal 41(1): 107–13.
Haas, T. (2005) ‘From “Public Journalism” to the “Public’s Journalism”? Rhetoric and
Reality in the Discourse on Weblogs’, Journalism Studies 6(3): 387–96.
Hallin, D. and P. Mancini (2007) Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics (Vol. 3). Cambridge: Cambridge University Press.
He, Z. and J.-H. Zhu (2002) ‘The Ecology of Online Newspapers: The Case of China’,
Media, Culture & Society 24(1): 121–37.
Hendrickson, L. (2007) ‘Press Protection in the Blogosphere: Applying a Functional
Defi nition of “Press” to News Weblogs’, in M. Tremayne (ed.) Blogging, Citizenship
and the Future of the Media, pp. 187–204. New York: Routledge.
Herbert, J. and N. Thurman (2007) ‘Paid Content Strategies for News Websites’,

Journalism Practice 1(2): 208–26.Hermida, A. and N. Thurman (2008) ‘A Clash of Cultures’, Journalism Practice 2(3):343–56.

Herring, S. C., L. A. Scheidt, E. Wright and S. Bonus (2005) ‘Weblogs as a Bridging Genre’, Information, Technology and People 18(2): 142–71.
Hujanen, J. and S. Pietikainen (2004) ‘Interactive Uses of Journalism: Crossing
between Technological Potential and Young People’s News-Using Practices’, New
Media and Society 6(3): 383–401.
Hutchins, B. (2007) ‘Public Culture, Independent Online News and the Tasmanian
Times’, Journalism 8(2): 205–25.
Kim, E.-G. and J. W. Hamilton (2006) ‘Capitulation to Capital? OhmyNews as
Alternative Media’, Media, Culture & Society 28(4): 541–60.
Klinenberg, E. (2005) ‘Convergence: News Production in a Digital Age’, Annals of the
American Academy of Political and Social Science 597(1): 48–64.
Kopper, G. G., A. Kolthoff and A. Czepek (2000) ‘Research Review: Online Journalism
– A Report on Current and Continuing Research and Major Questions in the
International Discussion’, Journalism Studies 1(3): 499–512.
Lagerkvist, J. (2008) ‘Online Journalism in China: Constrained by Politics, Spirited by
Public Nationalism’, in C. A. Paterson and D. Domingo (eds) Making Online News:
The Ethnography of New Media Production, pp. 127–41. New York: Peter Lang.
Lawson-Borders, G. (2006) Media Organizations and Convergence: Case Studies of Media Convergence Pioneers. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Lowrey, W. (2006) ‘Mapping the Journalism–Blogging Relationship’, Journalism 7(4):
477–500.
Lowrey, W. and W. Anderson (2005) ‘The Journalist behind the Curtain: Participatory
Functions on the Internet and their Impact on Perceptions of the Work of Jour-
nalism’, Journal of Computer-Mediated Communication 10(3).
Lowrey, W. and J. Latta (2008) ‘The Routines of Blogging’, in C. A. Paterson and
D. Domingo (eds) Making Online News: the Ethnography of Online News Production,
pp. 185–97. New York: Peter Lang.
Luhmann, N. (2000) The Reality of the Mass Media. Palo Alto, CA: Stanford University
Press.
McCoy, M. E. (2001) ‘Dark Alliance: News Repair and Institutional Authority in the
Age of the Internet’, Journal of Communication 51(1): 164–93.
Marjoribanks, T. (2000a) ‘The “Anti-Wapping”? Technological Innovation and
Workplace Reorganization at the Financial Times’, Media, Culture & Society 22(5):
575–93.
Marjoribanks, T. (2000b) News Corporation, Technology and the Workplace: Global
Strategies, Local Change. Cambridge: Cambridge University Press.
Matheson, D. (2004) ‘Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in
Online Journalism’, New Media and Society 6(4): 443–68.
Meier, K. (2007) ‘Innovations in Central European Newsrooms’, Journalism Practice
1(1): 4 – 19.
Millen, D. R. and S. M. Dray (2000) ‘Information Sharing in an Online Community
of Journalists’, Aslib Proceedings 52(5): 166–73.
Nerone, J. and K. G. Barnhurst (2001) ‘Beyond Modernism – Digital Design,
Americanization and the Future of Newspaper Form’, New Media and Society 3(4):
467–82.
Nicholas, D., P. Williams, P. Cole and H. Martin (2000) ‘The Impact of the Internet on
Information Seeking in the Media’, Aslib Proceedings: New Information Perspectives
52(3): 98–114.
O’Sullivan, J. and A. Heinonen (2008) ‘Old Values, New Media: Journalism Role
Perceptions in a Changing World’, Journalism Practice 2(3): 357–71.
Ornebring, H. (2008) ‘The Consumer as a Producer of What?’, Journalism Studies 9(5):
771–85.
Owens, L. and L. K. Palmer (2003) ‘Making the News: Anarchist Counter-public Rela-
tions on the World Wide Web’, Critical Studies in Media Communication 20(4):
335–61.
Papacharissi, Z. (2002) ‘The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere’, New
Media and Society 4(1): 9–27.
Papacharissi, Z. (2004) ‘Democracy Online: Civility, Politeness, and the Democratic
Potential of Online Political Discussion Groups’, New Media and Society 6(2):
259–83.
Papacharissi, Z. (2007) ‘The Blogger Revolution? Audiences as Media Producers:
Content Analysis of 260 Blogs’, in M. Tremayne (ed.) Blogging, Citizenship and
the Future of Media, pp. 21–38. New York: Routledge.
Pavlik, J. (2000) ‘The Impact of Technology on Journalism’, Journalism Studies 1(2):
229–37.
Pavlik, J. (2001) Journalism and New Media. New York: Columbia University Press.
Project for Excellence in Journalism (2007) ‘State of the News Media’, URL (consulted
June 2008): http://www.stateofthenewsmedia.com/2007/index.asp
Project for Excellence in Journalism (2008) ‘State of the News Media’, URL (consulted
June 2008): http://www.stateofthenewsmedia.com/2008/index.asp
Quandt, T. (2008a) ‘(No) News on the World Wide Web?’, Journalism Studies 9(5):
717–38.
Quandt, T. (2008b) ‘News Tuning and Content Management: An Observation Study
of Old and New Routines in German Online Newsrooms’, in C. A. Paterson and
D. Domingo (eds) Making Online News: The Ethnography of New Media Production,
pp. 77–97. New York: Peter Lang.
Quandt, T., M. Loffelholz, D. Weaver, T. Hanitzsch and K.-D. Altmeppen (2006)
‘American and German Online Journalists at the Beginning of the 21st Century’,
Journalism Studies 7(2): 171–86.
Quinn, S. (2005) ‘Convergence’s Fundamental Question’, Journalism Studies 6(1):
29–38.
Reese, S. D., L. Rutigliano, K. Hyun and J. Jeong (2007) ‘Mapping the Blogosphere:
Professional and Citizen-based Media in the Global News Arena’, Journalism
8(3): 235–61.
Reich, Z. (2008) ‘How Citizens Create News Stories’, Journalism Studies 9(5): 739–58.
Robinson, S. (2006) ‘The Mission of the J-Blog: Recapturing Journalistic Authority
Online’, Journalism 7(1): 65–83.
Robinson, S. (2007) ‘‘Someone’s Gotta Be in Control Here’, Journalism Practice 1(3):
305–21.
Rosenstiel, T. (2005) ‘Political Polling and the New Media Culture: A Case of More
Being Less’, Public Opinion Quarterly 69(5): 698–715.
Ruggiero, T. E. and S. P. Winch (2005) ‘The Media Downing of Pierre Salinger: Jour-
nalistic Mistrust of the Internet as a News Source’, Journal of Computer-Mediated
Communication 10(2): article 8.
Russell, A. (2001) ‘Chiapas and the New News: Internet and Newspaper Coverage of
a Broken Cease-fi re’, Journalism 2(2): 197–220.
Rutigliano, L. (2007) ‘Emergent Communications Network as Civic Journalism’,
in M. Tremayne (ed.) Blogging, Citizenship and the Future of Media, pp. 225–37.
New York: Routledge.
Salwen, M. B. (2005) ‘Online News Trends’, in M. B. Salwen, B. Garrison and P. D.
Driscoll (eds) Online News and the Public, pp. 47–77. Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Scheufele, D. A. and M. C. Nisbet (2002) ‘Being a Citizen Online – New Opportunities
and Dead Ends’, Harvard International Journal of Press-Politics 7(3): 55–75.
Schiffer, A. J. (2006) ‘Blogswarms and Press Norms: News Coverage of the Downing
Street Memo Controversy’, Journalism and Mass Communication Quarterly 83(3):
494–510.
Schultz, T. (2000) ‘Mass Media and the Concept of Interactivity: An Exploratory Study
of Online Forums and Reader Email’, Media, Culture & Society 22(2): 205–21.
Semetko, H. A. and N. Krasnoboka (2003) ‘The Political Role of the Internet in Societies
in Transition – Russia and Ukraine Compared’, Party Politics 9(1): 77–104.
Shin, J.-H. and G. T. Cameron (2003) ‘The Interplay of Professional and Cultural
Factors in the Online Source–Reporter Relationship’, Journalism Studies 4(2):
253–72.
Shoemaker, P. J. and A. A. Cohen (2006) News around the World: Content, Practitioners,
and the Public. New York: Routledge.
Sigal, L. V. (1973) Reporters and Offi cials: The Organization and Politics of Newsmaking. Lexington, MA: Heath.
Singer, J. B. (2001) ‘The Metro Wide Web: Changes in Newspapers’ Gatekeeping Role
Online’, Journalism and Mass Communication Quarterly 78(1): 65–80.
Singer, J. B. (2003a) ‘Campaign Contributions: Online Newspaper Coverage of
Election 2000’, Journalism and Mass Communication Quarterly 80(1): 39–56.
Singer, J. B. (2003b) ‘Who are these Guys? The Online Challenge to the Notion of
Journalistic Professionalism’, Journalism 4(2): 139–63.
Singer, J. B. (2004) ‘Strange Bedfellows? The Diffusion of Convergence in Four News
Organizations’, Journalism Studies 5(1): 3–18.
Singer, J. B. (2005) ‘The Political J-Blogger: “Normalizing” a New Media Form to Fit
Old Norms and Practices’, Journalism 6(2): 173–98.
Singer, J. B. (2006a) ‘The Socially Responsible Existentialist’, Journalism Studies 7(1):
2–18.
Singer, J. B. (2006b) ‘Stepping back from the Gate: Online Newspaper Editors and
the Co-production of Content in Campaign 2004’, Journalism and Mass Com-
munication Quarterly 83(2): 265–80.
Singer, J. B. and M. Gonzalez-Velez. (2003) ‘Envisioning the Caucus Community:
Online Newspaper Editors Conceptualize their Political Roles’, Political Communi-
cation 20(4): 433–52.
Song, Y. (2007) ‘Internet News Media and Issue Development: A Case Study on the
Roles of Independent Online News Services as Agenda-builders for Anti-US
Protests in South Korea’, New Media and Society 9(1): 71–92.
Sousa, H. (2006) ‘Information Technologies, Social Change and the Future: The Case
of Online Journalism in Portugal’, European Journal of Communication 21(3):
373–87.
Stober, R. (2004) ‘What Media Evolution Is: A Theoretical Approach to the History of
New Media’, European Journal of Communication 19(4): 483–505.
Thompson, J. B. (1995) The Media and Modernity: A Social Theory of the Media.
Cambridge: Polity Press.
Thurman, N. (2008) ‘Forums for Citizen Journalists? Adoption of User-generated
Content Initiatives by Online News Media’, New Media and Society 10(1): 139–57.
Trammell, K. D., A. Tarkowski and A. M. Sapp (2006) ‘Rzeczpospolita blogow [Republic
of Blog]: Examining Polish Bloggers through Content Analysis’, Journal of
Computer-Mediated Communication 11(3): 702–22.
Tremayne, M. (2007) ‘Harnessing the Active Audience: Synthesizing Blog Research
and Lessons for the Future of Media’, in M. Tremayne (ed.) Blogging, Citizenship
and the Future of Media, pp. 261–72. New York: Routledge.
Tuchman, G. (1978) Making News. New York: Free Press.
Turow, J. (1997) Breaking up America: Advertisers and the New Media World. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Turow, J. (2005) ‘Audience Construction Culture Production: Marketing Surveillance
in the Digital Age’, Annals of the American Academy of Political and Social Science
597(1): 103–21.
Turow, J. (2006) Niche Envy: Marketing Discrimination in the Digital Age. Cambridge,
MA: MIT Press.
Ursell, G. (2001) ‘Dumbing down or Shaping up? New Technologies, New Media,
New Journalism’, Journalism 2(2): 175–96.
Wall, M. (2005) ‘“Blogs of War”: Weblogs as News’, Journalism 6(2): 153–72.
Weber, I. and L. Jia (2007) ‘Internet and Self-regulation in China: The Cultural Logic
of Controlled Commodifi cation’, Media, Culture & Society 29(5): 772–89.
White, D. M. (1949) ‘“The Gatekeeper”: A Case Study in the Selection of News’,
Journalism Quarterly 27(1): 383–90.
Williams, B. A. and M. X. Delli Carpini (2000) ‘Unchained Reaction: The Collapse of
Media Gatekeeping and the Clinton–Lewinsky Scandal’, Journalism 1(1): 61–85.
World Association of Newspapers (2008) ‘Majority Editors See Integrated Newsrooms
in the Near Future’, URL (consulted June 2008): http://www.wan-press.org/
article17089.html
Yang, H. S. and M. B. Oliver (2004) ‘Exploring the Effects of Online Advertising on
Readers’ Perceptions of Online News’, Journalism and Mass Communication
Quarterly 81(4): 733–49.
Ye, X. and X. Li (2006) ‘Internet Newspapers’ Public Forum and User Involvement’, in
X. Li (ed.) Internet Newspapers: The Making of a Mainstream Medium, pp. 243–59.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Zavoina, S. and T. Reichert (2000) ‘Media Convergence/Management Change: The
Evolving Workfl ow for Visual Journalists’, The Journal of Media Economics 13(2):
143–51.

Leave a Reply

Your email address will not be published.